Axɔ́

Bɛ̌ sín Wikipedya

Axɔ́ nyi mɛɖevo sin nu e ɖo mɛsi bɔ e ɖo na lɛ kɔ na nu mɛ ɔ hwenu e do akpa bo na lɛ́kɔ na do e. Axɔ́ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖe.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Axɔ́ alɔkpa e ɖe lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo akwɛlinu ɔ axɔ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ tiin:

  1. Axɔ́ ɖo gbɛtɔ́ we tɛntin hwenu e mɛ ɖe nɔ nya akwɛ ɖo mɛ ɖe ɔ si, kpo hwenu e è nɔ w'azɔ nu mɛɖe bɔ e ma nɔ su axɔ tɔn a e
  2. Axɔ ɖo tò wɛ tɛntin
  3. Axɔ́ e tovi nɔ ɖu ɖo tò ɔ́ e, ɖo taji ɔ takwɛ masu lixo.
  4. Axɔ́ e tò nɔ ɖu ɖo tovi hwenu e tò ɔ nya akwɛ ɖo tovi lɛ si kpodo hwenu e è nɔ kpe wu bo nɔ su sunzanfosinakwɛ axɔsuzɔwatɔ lɛ a e, kpo nu ɖevo lɛ kpo.

Akpaxwe ɖagbe kpo nyanya kpo e ɖo axɔɖuɖu mɛ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]