Akpaxwé:Kú ɖò xwè 2002 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 2002 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan élɔ lɛ wɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ.