Aklasú

Bɛ̌ sín Wikipedya
Aklasú

Aklasú ɔ, ɖe wɛ bo ɖo xɛ ɖaxo lɛ mɛ bo ɖo xɛhɛnnu e e nɔ ylɔ ɖɔ "Accipitridae" ɔ mɛ.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nyìkɔ sun nyì[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Aklasú ɔ wunmɛ wunmɛ wɛ ɖe:

  1. Aklasú abwɛ-abwɛ
  2. Aklasú aza ɖo gudo
  3. Aklasú lan vunɖutɔ
  4. Aklasú sinmɛ kɔnɔ

Nɛ e ka ci[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. Ta tɔn

Aklasú e nyi kpɛvi bi ɖo gbɛ ɔ mɛ ɔ ɖo centimɛtlu 70 bo ɖa kilo 2 wewe jɛjí. Ta tɔn ɖo fun a bo ɖo sinmɛ naci vɔvɔ ɖɔhun. É ɖesunɔ ɖo sinmɛ kɔnɔ bo ba nu na wi ɖemɛ. É ɖo awa gblogblo, e nɛ ɔ wɛ nɔ zɔn bɔ é nɔ zɔn gbɔn jɔhɔn mɛ bo ɖo sike kpɛvi kpan.

Nuɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Aklasú ɔ, nǔkúkú wɛ é nɔ ɖu e. É nɔ ba nǔkúkú lɛ bo zɔn gbɔn zungbo lɛ fi e gbɛtɔ ko gba xwe do lɛ e tanu. Mɔ ɖokpo ɔ, é nɔ gbɔn lanhutɛn lɛ bo nɔ ba nuɖuɖu tɔn gbɔn wujɔnu kanlin e e hu lɛ tɔn mɛ. Ye nɔ zɔn kpɔ bo ka nɔ lɛ sukpɔ tawun. É nɔ ɖi xɛsi nu gbƐtɔ ɖebu a. E nɔ ylɔ ɛ ɖɔ zunkɔcyan sin xwegbe tɔ. Ɖo akɔta ɖélɛ mɛ ɔ, è nɔ ɖu xɛ nɛ lɛɛ si lan a, sɛn wɛ jɛji.

Vǐjiji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É nɔ ɖo adɔ b'ɛ nɔ ci xasun ɖɔhun ɖo atinla mɛ, bo nɔ ɖo azin ɖemɛ.

Fi e ye nɔ gbɔn e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É gba kpe Afrika gbeji bi ji ɖo taji ɔ mɛwi gbeji Afrika tɔn. Fi e é jɛ agban ɖo e jɛn é nɔ nɔ́.