Aller au contenu

Ajinakú geli

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ajinakú gelí‚ b'ɛ e ylɔ ɖɔ "éléphant" nyi gbe-kanlin‚ zun-kanlin ɖaxŏ bii . E ɖi ga yi dukwí wo (10m) bó sǔn té yi dukwí ɛnɛn (4 m)‚ loboo kpin tawun.

Ajinakú gelí ɖo Ougantò mɛ

Jlɛjlɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ajinakú gelí nyi kanlin anyùtlítlínɔ́ ɖokpo. Asi ɔ nɔ̀n ji vi ɖokpo ɖokpo nǔ é mɔn xo sun kó nunkún we (22) gudo[1]. Yé nɔn sé nu ganji kpoɖo tò yetɔn daxo lɛ kpan bó nɔn lɛvɔ sé wan bléoun. Ló ɔ‚ yé nɔn mɔn nunkunnun do zɔga ǎ.

Nuɖuɖu yetɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ajinakú geli lɛ nɔn ɖu atìn‚ atìnla lɛ kpoɖo gbexan ɖaxo lɛ kpo[2].

Ajinakú geli lɛ nɔn zɔn kpɔ bɔ asi mɛnxó wɛ nɔ̀n jɛ nunkɔn. E nɔn tun ayĭ kpodo fì ee ye nan blo xudǒ yetɔn lɛ ɖee kpo.

To ee mɛ éɖé

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

To ee mɛ ye nɔn wǎ yǔ mɔn ajinakú geli ɖé ee lɛ[3] : KenyàtòBotswanatò, TanzanitòNamibitòKɔngotò...


  1. https://www.geo.fr/animaux/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lelephant-dafrique-206939#:~:text=Comme%20son%20nom%20l'indique,en%20R%C3%A9publique%20d%C3%A9mocratique%20du%20Congo
  2. https://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/%C3%A9l%C3%A9phant/178155
  3. https://www.animalia.bio/fr/african-forest-elephant?letter=w