Ahlinhan

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ahlinhan

Ahlinhan ɔ, ɖe wɛ bo ɖo xɛ ɖaxo lɛ mɛ bo ɖo xɛhɛnnu e e nɔ ylɔ ɖɔ "gruidés" e mɛ. Ɖo gbɛ ɔ mɛ bi ɔ e xa ye do 482000 ɖo xwe 2021 tɔn mɛ. Ye jigba tawun. Hun ye ɖo xɛ e wu e na kpenukun klewun do e mɛ.

Nunɔmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahlinhan ɔ, nujlɛkpo "centimètres"' 110 wa yi 230 bo da kilo 4 yi 7. É ɖo wunmɛ afinnɔ bɔ hwɛkan wewe gbɔn kɔ tɔn mɛ bɔ sike tɔn ɖo fun wiwi kuwɔɔ. Ɖo taka tɔn wu ɔ, é ɖo lanwun vɔvɔ.

Nuɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vǐjiji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Fi e ye nɔ gbɔn e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azin tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbe tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alɔcyɔn ji tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kplekple yɛ tɔn ɖe lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]