Aller au contenu

Agonglo

Bɛ̌ sín Wikipedya

Agɔnglo

Axɔsu Agbomɛ tɔn
Axɔsu ɖuɖu tɔn: 1789 – 1797
Axɔsu é guɖo é jɛ é : Kpɛngla
Axɔsu é jɛ guɖo ni é: Adandozan
Xwè é mɛ é kú é: 1797
Fǐ ee kú ɖé é: Agbomɛ
Tɔ tɔn: Kpɛngla

Agɔnglo ɔ, nú é jo Axɔsi Hangbé do ɔ, é wɛ nyi axɔsu  tántɔngɔ ɔ Agbomɛ tɔn. É ɖu axɔsu sin xwè 1789 wayi jɛ xwè 1797 tɔn mɛ.

Axɔsuzinkpo ji wiwa tɔn, é dyɔ nǔ gègé, é blo bɔ takwɛ bɔkun nú ajɔwiwa, bɔ wúvɛ kannumɔnɔ lɛ tɔn lɔ ɖékpo.

Anana wɛ nyi axɔsu Agɔnglo sin wuntun.