Adagbigbo

Bɛ̌ sín Wikipedya
Adagbigbo (ɖiɖé doto lɛ tɔn

Adagbigbo ɔ nuwiwa e sín hwenu e nɔ sɛn lan e lɛdo sunnu sin atɔtɔ e wɛ. Doto lɛ wɛ nɔ gbo ada nu mɛ.

Walɔ nɛ ɔ si tan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ðò hwexónu ɔ, mɛ e nɔ nyí Semite xóxó lɛ é wɛ nɔ gbo ada nú sunnu lɛ, ɖi Ejípunu lɛ kpo Jwifu lɛ kpo.

Adagbigbo ɖo Jwifu lɛ gɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hwenu e Ablaxámu ɖó xwè 99 é ɔ́, é gbo ada nú éɖée, bó dó ɖó akɔjijɛ sín wuntun nú éɖée, cóbó wá gbo ada nú vǐ tɔn Izlaɛ́li e ɖó xwè 13 é kpo súnnu e ɖo xwé tɔn gbe lɛ́ɛ bǐ kpo

Adagbigbo ɖo Klisanwun lɛ gɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Adagbigbo ɖo Malɛ̀ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Adagbigbo ɖo Afrika sin hwɛndo lɛ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]