Aller au contenu

Ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò tɔ̀n

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò tɔn

Nɔtɛ̀n Ɖɛ̌mɛnugbasá ɔ tɔn ɖò Xɔgbonu
Ɖɛmɛnugbasá ɔ
Xwè ée mɛ é jɔ ɖé é : 1991
Nɔtɛn tɔn : Xɔgbonu
Ɖɛmɛnugán zɔ
Gán tɔn : Louis Vlavonou (UPR)
Sɔmisɔmi : 17 mai 2019
Tito tɔn

Ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò tɔn, nyi kplékplémɛ ɖɛ̌mɛnu lɛ tɔn. É nɔ sɔ sɛn lɛ lobo nɔ kpɔn lé acɛkpikpa to ɔ tɔn ɖo azɔ̌ wa wɛ gbɔn é. Ɖɛ̌mɛnu kanwè ko atɔ́ɔ́n nukun ɛnɛ (109) wɛ ɖo ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò tɔn bɔ nɔtɛn tɔn ɖo Xɔgbonu.

Ɖɛ̌mɛnu lɛ sísɔ́

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɔndokpɔ ɖɛ̌mɛnu 109 tɔn wɛ nɔ blo ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò tɔn bɔ é nɔ sɔ yě nu xwè atɔɔn. Ɖo tokpɔn ko nukun ɛnɛ lɛ mɛ ɔ, toxoɖɔgbɛ lɛ nɔ sɔ mɛ é na sɔ afɔ yětɔn tɔn ɖo tè ɖo sɔmisɔmi ɔ hwénu. É hwé bǐ ɔ, nyɔ̌nu ɖokpo ka ɖo na nɔ afɔsɔɖoté énɛ lɛ mɛ.

Ɖo tòkpɔn ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, toxoɖɔgbɛ ée mɛ afɔsɔɖoté wǒ din ɖo kanwéko ji ɖe lɛ nɔ ma ɖɛ̌mɛnuzìnkpo é ɖo tòkpɔn nɛ ɔ mɛ lɛ é.

Bɛ́sín xwè 2023 tɔn mɛ ɔ, ɖɛ̌mɛnu lɛ sixu jinjɔn ɖɛ̌mɛnuzinkpo ɔ ji hu azɔn atɔn ǎ.

Ɖyɔɖyɔ é blo ɖo ɖɛ̌mɛnu lɛ sisɔ sin sɛn ɔ wu lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
  • Akwɛ ée toxoɖɔgbɛ́ lɛ nɔ sɔ ɖ'ayǐ bo na do yi sɔmisɔmi ɖɛmɛnu lɛ tɔn ɔ gosin livi tɛnnɛ mɔ (9 millions) yi jɛ livi afɔɖè kanɖé tɛnnɛ (249 millions).
  • Afɔsɔɖotétɔ́ wǒ ɖo kanweko ji ɔ na dín ɖo toxoɖɔgbɛ é yi sɔmisɔmi ɔ lɛ mɛ
  • Toxoɖɔgbɛ́ lɛ ɖo na xo yèɖée kplé bo na do yi sɔmisɔmi ɔ
  • É hwè bǐ ɔ, nyɔnu ɖokpo ka ɖo na nɔ afɔsɔɖoté toxoɖɔgbɛ lɛ tɔn mɛ

Bɛsin xwè 1999 tɔn mɛ yi jɛ xwè 2023 tɔn ɔ, ɖɛ̌mɛnu kanwé nukun atɔn (83) wɛ é nɔ mɔ ɖo ɖɛ̌mɛnugbasá Benɛɛtò ɔ tɔn hwɛ cobɔ é wa gbló ada n'î sɔ yi ɖɛ̌mɛnu kanwè ko atɔ́ɔ́n nukún ɛnɛ (109).

Sɔmisɔmi ɖɛ̌mɛnu lɛ tɔn ée blo ɖo xwè 2023 tɔn mɛ ɔ, xwédo sɛ́n yɔ̀yɔ̌ nɛ lɛ.