Zokɛ̀kɛ́

Bɛ̌ sín Wikipedya
Zokɛ̀kɛ́ Honda

Zokɛ̀kɛ́ ɔ, mɛsɔyifí nǔ zoɖemɛ wɛ. Gbɛtɔ nɔ kùn bo nɔ yi fi e afɔ ma sɔxu yi a le, alǒ bo nɔ yawu yi fi e é xwè e.

Zokɛ̀kɛ́ ɔ, alɔkpa alɔkpa wɛ tíìn.