Aller au contenu

Yovo dokɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Yovo dokɔ

Nyikɔ ɖévo: Ɖakwɛn
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛ
Zozo alo fifa: Zozo tɔn
Ɖadonu: Suclé, Yovo lìnfín ...
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Coco,

Yovo dokɔ ɔ nǔɖuɖu ɖé wɛ bo tiin ɖò Benɛɛtò mɛ bɔ e nɔ ɖà kpó yòvó línfín kpó. E nɔ̀ ɖù eɖóɖó abǐ kpó kókó kpó. E nɔ̀ ɖù ɖò tají zǎnzǎn lɛ bɔ̀ mɛ̌bǐ ká yiwǎn nǎ ɖò tò ɔ́ mɛ. Nyɔ̌nù lɛ wɛ nɔ̀ bló bó nɔ sà b'ɛ nɔ̀ dɔ̀n akwɛ wa nú yee. Yovo dokɔ tiin ɖò Aflika mɛwi wàji bó ɖó nyǐkɔ́ tɛnmɛ tɛnmɛ. Ɖò Awɔnlìn tòmɛ ɔ e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ puff puff, ɖò kɔ́ngo ɔ e nɔ nyí mikaté, ɖo Abijan tòmɛ ɔ, e nɔ́ nyí Blofoto, ɖò Tógó ɔ e nɔ ylɔ́ ɖɔ botokwɛn. Yovodokɔ lɛɛ nɔ̀ víví ɖó suklè nɔ ɖ'é mɛ,bó nɔ̀ ɖó adɔ̀ ɖò xòmɛ. E nɔ̀ sà myɔ̀ɖòwǔ zòzò ɖò fíbǐ.

Nɛ e kà nɔ̀ ɖà gbɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nú e ǎ blǒ bɔ mɛ tántɔ̀n mɔ̌ ná ɖù ɔ, e nǎ mɔ̀ yòvó lìnfín è nɔ̀ bló yovo dokɔ é tounglo vlɔ́ mɔ̌