Yɔkpɔvu

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɔkpɔvu lɛ ɖo ayihunda wɛ

Yɔkpɔvu nyí gbɛtɔ vǔ e ɖo susu wɛ bo ɖò mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo mɛxo ɖevo lɛ kpo sín alɔ e. Yɔkpɔvunyinyi nɔ fó ɖo winnyawinnya hwenu.

Hudo taji yɔkpɔvu lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nǔ e sín hudo vǐ lɛ ɖó bo na sù lɛ́ɛ ɖíe:

  1. Lanmɛ nɔ ganji
  2. Awajijɛ
  3. Wanyiyi
  4. Xóɖiɖɔ
  5. Nuɖuɖu ɖagbe
  6. Nǔkpinkplɔn
  7. Ayihundida

Lanmɛnanɔganji yɔkpɔvu lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bo na do hɛn vǐ lɛ sín lanmɛ ɖó ganji ɔ, é byɔ ɖɔ è ni nɔ bló tuto ɖagbe ɖé ayihɔngbe ayihɔngbe, bo nɔ yì dotóo xwé hwɛhwɛ, bo nɔ gbeje lanmɛ kpɔn nu yĕ.

Wuvɛ yɔkpɔvu lɛ tɔn ɖò wɛkɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]