Wúntún Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Wúntún Benɛɛto tɔn lɛ

Tinmɛ tɔn
Xwè é mɛ é jɛ zizan ji ɖé é : 1964
To é mɛ tɔn wɛ é : Benɛɛto
Zizan tɔn : Togangbasá Benɛɛto tɔn

Wúntún Benɛɛto tɔn lɛ ɔ, wɛ nyi wúntún é sɛ́n dodo Benɛɛto sɔ kɛn na é lobɔ acɛkpikpa to ɔ tɔn nɔ zan é.

Tinmɛ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo tɛntin mɛ ɔ, wuntun ɛnɛ wɛ é na mɔ. Yé ɖié:

  • Ɖo ji amyɔxwé ɔ, é na mɔ xɔ tata sɔnba lɛ tɔn sin ɖiɖé
  • Ɖo ji aɖusixwé ɔ, é na mɔ sunvi, lobɔ é nyi akluzu ala tɛnnɛ nɔ
  • Ɖo do amyɔxwé ɔ, é na mɔ détin Sinople b'ɛ na sinsɛn gégé
  • Ɖo do aɖusixwé ɔ, é na mɔ zohun b'ɛ ɖo xú jí

Kpɔ wé wɛ hɛn ɖo té lobɔ, ɖo aga tɔn ɔ, é na mɔ, azo dɔkun tɔn lobɔ gbaɖé ɖo kún wu wɛ sin yé mɛ.

Ɖo do tɔn ɔ, é na mɔ xogbè to ɔ tɔn xá. Xogbè nɛ ɔ wɛ nyi: Wanyiyi nu nɔzo, Hwɛjijiɔ kpodo Azɔ kpo.

Ɖyɔɖyɔ wúntún ɔ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]