Voɖúnzangbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Voɖúnzangbé alo Aklunɔzangbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Voɖúnzangbé wɛ nyi azán tɛnwé gɔ é ɖo sɛ ɔ mɛ é. B'ɛ nyi azan é ji sinsɛn gégé nɔ blo hunnuwiwa yétɔn lɛ.