Bɛ̌ sín Wikipedya

ɔ, dɔkùn wɛ é nyí bɔ Mawu Mavɔmavɔ nɔ̀ dó nú mɛ, vǐ wɛ nyí ajɔ̀ bɔ é nɔ́ ná mɛ.

Vǐ súnnu e è jì ɖo wǐnnyáwínnyá mɛ lɛ́ɛ ɔ́ cí gǎ e ahwanfuntɔ́ ɖé hɛn alɔ mɛ ɔ́ ɖɔhun.

Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖó gǎ mɔ̌hun káká bɔ gǎhɛnnú tɔn gɔ́ é; kɛntɔ́ yětɔn lɛ́ɛ kpó yě kpó kplé ɖò hwɛ̀gùn ɔ́, winnyá nɔ́ hu yě ǎ.

Ɖìɖè vǐ tɔ̀n ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vǐ