Bɛ̌ sín Wikipedya

ɔ, dɔkun wɛ é nyí bɔ Mawu Mavɔmavɔ dó nú mɛ, vǐ wɛ nyí ajɔ bɔ é nɔ́ ná mɛ.

Vǐ súnnu e è ji ɖo wǐnnyáwínnyá mɛ lɛ́ɛ ɔ́ cí gǎ e ahwanfuntɔ́ ɖé hɛn alɔ mɛ ɔ́ ɖɔhun.

Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖó gǎ mɔ̌hun káká bɔ gǎhɛnnú tɔn gɔ́ é; kɛntɔ́ yětɔn lɛ́ɛ kpó yě kpó kplé ɖo hwɛgun ɔ́, winnyá nɔ́ hu yě ǎ.