Toxóɖɔgbɛ́ Union Democratique pour un Bénin Nouveau

Bɛ̌ sín Wikipedya

Toxóɖɔgbɛ́ Union Democratique pour un Bénin Nouveau

Azinkan toxóɖɔgbɛ́ ɔ tɔn
Toxóɖɔgbɛ́ ɔ
Mɛ e xwe aza denu e : Claudine Prudencio
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Azinkan tɔn : Agbomɛ Kanɖofi
Xwè e mɛ e jɔ e : 2010

Toxóɖɔgbɛ́ Union Democratique pour un Bénin Nouveau ɔ, toxóɖɔgbɛ́ nukúnɖéjí ɖokpo wɛ bo ɖo Benɛ tomɛ. Nɔyé Claudine Prudencio wɛ do wa, bo sɔ azinkan do Ɖɛkungbe ɖo Agbomɛ-Kanɖofi sin tokpɔnla ɔ mɛ [1].

Toxóɖɔgbɛ́ ɔ sɔ xlɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nɔyé Claudine Prudencio wɛ xwe aza do toxóɖɔgbɛ́ "UDBN" ɔ nu, bɔ mɛɖaxó Cyril Djikui xo kpoɖo n'î. Azan atɔn gɔ kɔnyasun xwe 2010 tɔn wɛ é jɔ, bo ka nɔ do gbe ɖokpoɔ xa acɛkpikpa togan ɔ tɔn. Unflagbɛji mɔ tɔn ɔ wɛ nyi https://web.archive.org/web/20220117215920/https://udbn.org/.

Hwenuxo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxóɖɔgbɛ́ nɛ ɔ jɔ ɖo xwe 2010 bo ka yi ɖɛmɛnù gun gbasa ɖo xwe 2011 ɔ. Ɖo xwe 2015ɔ ɔ mɛ ɔ, toxóɖɔgbɛ́ nɔ kancica mɛ xa toxóɖɔgbɛ́ "Union fait la Nation" ɖo sɔmi-sɔmi ɖɛmɛnù lɛ tɔn kpodo tokpɔnlagan tɔn ɖo xwe 2015ɔ mɛ ɖokpɔ xa toxóɖɔgbɛ́ ɖěvo lɛ ɖi "Alternative Citoyenne" kpodo "Restaurer l'Espoir" kpan. Xo taji è ye do blo sɔmi-sɔmi jlǎ jlá na ɔ wɛ nyi "Mǐ na gbo kpo nyi aliji nu adahuhu sɛndodo to ɔ tɔn". Ɖɛmɛnù ɖokpo géé wɛ ye mɔ ɖo sɔmi-sɔmi ɖɛmɛnù gungbasa tɛnwe gɔɔ tɔn hwe nɛ nu é e wɛ nyi Claudine Prudencio. Ɖo Kple yetɔn gbemabyɔ ɛnɛ gɔ ɔ, "UDBN (Union pour le Developpement d'un Bénin Nouveau" ɔ, lɛ vɔ ada hu nu toxóɖɔgbɛ́ ɔ bo ɖyɔ nyìkɔ bo huzu toxóɖɔgbɛ́ "Union Democratique pour un Bénin Nouveau"bo na do wa hwenu xwedo nuzɔnmɛ sɛn e ɖɔnu do toxóɖɔgbɛ́ lɛ wu ɖo Benɛ e bo nyi toxóɖɔgbɛ́ nukɔntɔn e xwedo to'sɛn nɛ ɔ e "loi 2018-23 du 17 septembre 2018".

Alixwedo do wa nu[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wuntun tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. «La 6è circonscription électorale fait bloc derrière Claudine Prudencio - 24 Heures au Bénin», b'ɛ xá ɖo «https://www.24haubenin.info/» sin atɛ jí ɖo azǎn 27 alunsùn xwè 2024 tɔn mɛ