Aller au contenu

Agbomɛ Kanɖofi

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn)

Agbomɛ Kanɖofi

Acɛkpikpatɛn Agbomɛ Kanɖofi tɔn
Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Atlantique
Gán tokpɔnla ɔ tɔn : Mɛɖaxo Angelo Ahouandjinou
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 656 358

Agbomɛ Kanɖofi ɔ tokpɔnla ɖaxo ɖokpo wɛ bo ɖo afɔligbé nú Benɛɛto ɔ. É ɖo kilomɛtru 18 do Kutɔnu toxo ɖo taligbe. Ayikungban kɔ́gudu tɔn ji wɛ Agbomɛ Kanɖofi ɔ ɖe.

Tàn kleun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo xwè 2013 gɔ ɔ tɔn mɛ ɔ tokpɔnla é nɛ ɔ ɖo gbɛtɔ hǔ 600 000 bɔ é nyi é jó tokpɔnla Kutɔnu tɔn ɔ do ɔ é wɛ nyi tokpɔnla wègɔ ɔ ě ɖo gbɛtɔ hú tokpɔnla ɖě lɛɛ́ bǐ ɖo Benɛ tò mɛ. Agbomɛ Kanɖofi sin toxo ɔ jɔ din ɔ xwè tɔn ko yi afɔ-tantɔn kanwe ko mɔ̌ bo ka nyi kanɖo Agbomɛ kpodo axɔsuɖuto Danxomɛ tɔn kpo. Toxo Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ jɔ ɖo Kutɔnu toxo ɔ kpa bo nu ajɔ̌wiwa ná do bɔkun nu tovi lɛɛ́.

Dogbo tokpɔnla ɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxo Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ ɖo dogbo xá tokpɔnla Zɛ̌ tɔn ɖo taligbe bo ɖo xá tɔ̀ kpo xù kpo ɖo afɔligbe bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Tɔri-Bosito tɔn ɔ ɖo gbadahwe jí bo ɖo xá tokpɔnla Só-Ava tɔn ɖo zǎnzǎnhwejí.

Tovi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agbomɛ Kanɖofi sin tɔkpɔnla ɔ ɖo gbɛtɔ 656 358 ɖo Kɛnsisɔ kpǎ é è blo ɖo xwè 2013 gɔ ɔ tɔn mɛ e. Nǔ e zɔn bɔ gbɛtɔ sukpo sɔ mɔ ɖo toxo ɔ mɛ e wɛ nyi ɖɔ kutɔnutɔ gěgé ɖo adɔtɛn yětɔn ɖo finɛ bo ná do mɔ vivo.

Tokpɔnlavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agbomɛ Kanɖofi sin tokpɔnla ɔ ɖo tokpɔnlavi tɛnnɛ (9) yě ɖie:

Tokpɔnlavi é nɛ́ lɛ bǐ ɖo gletoxo kantɔn ko atɔ́ɔ́n nukún ɛnɛ̀ (149).

Azɔ̌ tovi lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tovi tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn lɛɛ nɔ wa azɔ̌ gěgè yě ɖie: glezɔ kanlinnyinyizɔ hweviwliwlizɔ; yě nɔ lɛ wa ajɔ̌ bo nɔ lɛ wa alɔnuzɔ gěgè kpodo tomɛyiyi kpan.

Nɛ̌ tovi lɛ nɔ sɛtɛn abǐ é nɔ bɛ agban gbɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wlɛnwin e tovi lɛɛ́ nɔ zan bo do yí fi é yě xwe lɛɛ́ abǐ ěe yě nɔ zan bo nɔ bɛ agban yě tɔn lɛ na ɔ wɛ nyi zohǔn kpɛvi kpodo zokɛkɛ kpo.

Dɔkun tokpɔnla ɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agbomɛ Kanɖofi sin toxo ɔ ɖo wemaxɔmɛ dokɔtɔn kpo linsinmɛ tɔn kpo gěgé é lɛ ɖo azɔkplɔntɛn axɔsutɔn wè mɛ̀ kpaǎtɔn atɔn bo lɛ ɖo Wèmàxɔmɛ kplɔ́n yiji b'alavɔ axɔsu tɔn ɖokpo bɛ ɖo gletoxo zogbajɛ tɔn mɛ.