Talé-talé

Bɛ̌ sín Wikipedya
Talé Talé ɖo Bénɛ

Talé talé ɔ nùɖùɖu ɖagbè ɖagbè ɖe wɛ bɔ è nɔ ɖà ɖo Benɛɛto ɔ mɛ. E nɔ ɖu myɔ̀ɖowǔ cóbó nɔ lɛ ɖù fifa tɔn.

E tɛ́ lɛ wɛ è na mɔ̀ cobó ɖà tale-tale ɔ?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Cobó na ɖà talé-talé ɔ, è ɖo na mɔ: Kwékwé, Jɛ̀, Nùhwɛ́nkún lɛ kpodo yovo lifin kpan.

É tɛ e e ka nɔ ɖu na?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bo na do mɔ tale-tale sin vivi ganji ɔ e ɖo na ɖu kpo takin kpan

Hwé tɛ lɛ nu wɛ e ka nɔ ɖu?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tale-tale e nɔ ɖu hwelɛkɔ wa yi hwegbamizɛn lɛ ɖo taji

Fi tɛ lɛ wɛ e ka nɔ ɖu ɖé?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tale-tale e nɔ ɖu ɖo Afɔgokɔ Bénɛɛ to ɔ tɔn

Nɛ e ka nɔ ɖa gbɔn?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bo na do ɖa tale-tale jɛhwɛntɔn ɔ, e nɔ ba gannu ɖaxo e mɛ ganji e ɖokpo bo na bɛ kwekwe e mya ganji bɔ e ko flěe lɛ e demɛ. E nɛ gudo ɔ e nɔ wun (kɔn) jɛ kɔnnyiji kpodo sukle kpɛɖe kpan bo na xo bi do kpɔ b'ɛ na huzu wɔ̌. Wɔ̌ nɛ ɔ ji wɛ e na kɔn yovo linfin jlɛ klewun ɖe do bo na dan bi do kpɔ b'ɛ na lǒ. E nɛ ɔ gudo lo ɔ, e nɔ mlǐ kpɛvi kpɛvi tɔn bo bɛ d'ami e ko flɔ myɔ do bɔ e sɛ e mɛ nu cɛju 5ɔ wa yi 10 mɔ. E na bɛ sin sin ami ɔ mɛ do xaxu alo passoire mɛ bɔ ye na lulu ami. Huun nubaɖu ya nɛ mɛ!!!

Nɛ e ka nɔ ɖu gbɔn?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ ɖu tale-tale gbadahwemɛ e ɖokpo nɔ alo e hɛn e na ɖu kpo takin kpo