Taɖeglaxwè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Taɖeglaxwè ɔ, taɖagbé sin xwé wɛ. Enyi é nɔ gbɛ kaka nú xwè ɖokpó ɔ, e nɔ dokpɛ nú mɛɖotɔ.

Tɛnmɛ xwè ɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nyikɔ è e nɔ na nú xwè enɛ ɔ é wɛ nyí taɖeglaxwè ɖó mɛ̀bǐ ɖó taɖagbe mɔ mɔ̀ azǎn enɛ ɔ ǎ. Hǔn mɛ e sín tagla lɛ e wɛ nɔ mɔ̀ azǎn yɔyɔ ɔ́. Nɛ wɛ e ka na wa nǔ gbɔ̀n bona mɔ̀ xwè yɔyɔ ɔ? Mi ɖona tuun ɖɔ̀ xwè yɔyɔ mimɔ kún nyí gbɛtɔ sín jlo ó, loɔ, gbɛtɔ ka hɛn ɔ, e na xokan bɔ̀ nǔ ee sixú sín wu tɔn lɛ ɔ́, e na nɔ̀ zɔ̀ ná.