Tɛnigbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Tɛnigbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɛnigbé wɛ nyi azán nukɔn tɔn é ɖo sɛ ɔ mɛ é.