Aller au contenu

Tɔ́ lɛ sin xwe

Bɛ̌ sín Wikipedya

Tɔ́ lɛ sin xwè alo Azǎn tɔ́ lɛ́ɛ tɔn ɔ́, xwè e è nɔ ɖu dó wlí yɛ̌yi nú tɔ́ lɛ́ɛ ɖò tò gègě mɛ é wɛ. Hwenu e vǐ lɛ nɔ bló tuto nú xwè ɔ, ye nɔ hɛn nùnina ɖé lɛ wá nú tɔ́ yetɔn lɛ: ye nɔ bló nǔwukpikpé, folówa, alǒ nǔ e yeɖesunɔ bló ɖò xwégbe alǒ ɖò azɔ̌mɛ é ɖé lɛ. Mɛxo lɛ lɔ nɔ ɖu xwè enɛ dó wlí yɛ̌yi nú tɔ́ yetɔn lɛ.

Azǎn e jí è nɔ ɖu Tɔ́ lɛ sin xwè é nɔ gbɔn vo ɖò tò vovo lɛ́ɛ mɛ, amɔ̌, mɛ gègě nɔ bló xwè ɔ ɖò ayidosun ɔ mɛ .

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tínmɛ tɔn nu klisanwun lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ðò tò Katolíki tɔn lɛ mɛ ɔ, è nɔ ɖu tɔ́ lɛ sín xwe ɖò azan 19ɔ xwejisun, azǎn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Mɛ mímɛ́ Jozɛ́fu tɔn é jí, ɖó è nɔ lin ɖɔ Jozɛ́fu wɛ nyí tɔ́ nú Jezu.