Aller au contenu

Tòhàn Benɛɛtò tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Tohan Benɛɛto tɔn

Yɛ̀hwènɔ Gilbert Dagnon wɛ wlán Tòhàn Benɛɛtò tɔn, bɔ é ɖ̧ó kɛn nu ɖo xwè 1960 tɔn mɛ hwénu é Benɛɛtò jɛ éɖésúnɔ sí é.

Xógbé é ɖò tòhàn Benɛɛtò tɔ̀n mɛ lɛ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dudo :

I. Hangbe ɖe ɖi sin ayǐtéhɔ̌nnu mi nɔ se a

Hanyiyi:

Benɛɛ tó vi lɛ́ mi, mi sítè

Oó! mi sítè b'á nyí ɖésú

Ayǐ ɖó hunhɔn ɖ'ayí jí wɛ, mi bo fɔn!

II.

Ɛɛn sín hwexónú wɛ̀ yɔlɔ̌ kó sɔ́ akpàpkà tɔ́gbó mitɔ́n lɛ́.

Bɔ̀ yé kó jɛ̀ gòdó mɛ̀ lobo kpankɔ́n, bó vánkàn kpó xomɛhunhun kpán.

Bó yí sozɔnu, bɔ̀ kanjɔ kɔnnyi ayǐ bí ványáványá.

III.

Benɛɛto lí ɖote tɔ ɖín tɔn lɛ́, mi lɔ kán wézun wá,

Mi sɛ ta kpélé bo má sɔ́ kanlan gbe o,

Bá mɔ gan do wá To yɛ'zɔ, nú é ná yi ta,

Bonú vívù vivù mìtɔn lɛ ká ná mɔ gù tɔn ba.

(Hanyiyi)

IV.

Xomɛsin kpódó wangbɛ́númɛ jɔhɔn kpo ɖo nyinyi wɛ do kɛ lɔ jí

Cobɔ Benɛɛtovi má lín nú ɖé o,

Vò bo gó bɛlɛwo,

Gó bonú núɖé má gb'ayí ɖo nu wé o,

Ado kun nɔ yá so winnya ǎ!

(Hanyiyi)

V.

Vɛ̌ ɖé jí do sɔ wú bo kpɔn ásiyá to towé tɔn.

Sin tɔn amamú ɔ nyí nukunɖuɖo towé,

Bɔ vɔvɔ ɔ finlín wé akɔnkpikpan é tɔgbo towé lɛ ko ɖo sin hwéxonú é,

Bɔ kokólójó ɔ ká ná jiɖé wɛ ɖɔ ɖɔkun ɔ a ná wá mɔ́ dódó.

(Hanyiyi)

VI.

Benɛɛto cé ɔ,

Só é hwesivɔ nɔ́ bálá ta ná nyɛnɛnɛ lɛ,

Ɖèkán má ɖo xixá, gbèhán é ɖ'ágbafáfá é wɛ,

Sɛ sɔ́ do b'àcɔ́ nú wè,

Gelesì ɖé nɔ́ xó kán ɖo ayǐ towé jí cobo nɔ́ nu ɖu a

(Hanyiyi)