Aller au contenu

Sɛ́n dodo Benɛɛto tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Sɛn dodo Benɛ tɔn)

Sɛ́n dodo Benɛɛto tɔn ɔ, to sɛ́n ɖe wɛ bɔ Benɛɛto-ví lɛ yi gbe na gbɔn voɖiɖe tovi lɛ bi tɔn gblamɛ.

Tan tɔn kléwun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azan wé gɔ ɔ (2) woosùn xwè 1990 tɔn wɛ, Benɛɛto-vi lɛ yi voɖiɖé é sɔ sɛn dodo tò ɔ tɔn ɖo té. É wa blo ɖyɔɖyɔ dé lɛ ɖo sɛn wǔ.

Ɖo azǎn (5) Liyasun xwè 2018 tɔn mɛ ɔ, ɖɛmɛnugbasá Benɛɛto tɔn sɔ gbétakɛn é na gbé acɛkpkpa nǔ é na blo voɖiɖé ɖo sɛn dodo ɔ wu.