Sìn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Sìn

Sìn nyi nu taji ɖo gbɛtɔ́ sín gbɛ mɛ. É nɔ nu bo lɛ nɔ so do blo nu tɛnmɛ tɛnmɛ na.

Zizan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É nɔ nu alo é nɔ sɔ do ɖa nu na, do yan nu na, alo do lɛ wu na. É lɛ nɔ sɔ do blo nu gégé ɖévo lɛ na.

Ɖagbe e sín nɔ Wa e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sin ɖagbe[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sin nyanya[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]