Aller au contenu

Paskwa

Bɛ̌ sín Wikipedya
Fɔnsinkuwagbɛ Jezu Klisu tɔn

Paskwa ɔ, xwe taji ɖé wɛ bɔ sinsɛn ěe nɔ ylɔ Jezu Klisu sin nyikɔ lɛ zingbedeji sin xoxohwenu. Xwe enɛ ɔ nɔ flin fɔnsinkuwagbɛ Jezu Klisu tɔn azǎn atɔngɔɔ kú tɔ̀n tɔ́n gudo.

Paskwa xwè klisáwùn lɛ tɔn jɔ́sin Paskwa jufu lɛ tɔn mɛ. Nú jufu lɛ ɔ é nɔ flin tintɔn sin Ejipu togun Eble tɔ̀n tɔ́n ɔ yě. Nú klisáwùn ě e tuun ɖɔ Jezu ɔ nyi mɛsia ɔ, Paskwa ɔ nɔ flin fɔnsinkuwagbɛ Jezu tɔn yě.

Tinmɛ ṭɛ é ka ɖo, nɛ é ka jɔ́ gbɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Paskwa ɔ, nu klisáwùn lɛ ɔ , tinmɛ tɔn wɛ nyi yajiji , ku kpodo fɔnsinku Jezu klisu tɔn kpo. Paskwa Klisáwùn lɛ tɔn jɔ sin paskwa jufu lɛ tɔn mɛ.

Sinsɛn klisáwùn lɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖudu tɔn ɖo sinsɛn mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]