Aller au contenu

Olympe Bhêly-Quenum

Bɛ̌ sín Wikipedya

Olympe Bhêly-Quenum

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Wemawlantɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : é jǐ ɖo azǎn 20 gɔɔ Zǒsun xwe 1928 tɔn
Fǐ é ji ɖé é : Glexwé ɖo Bénɛɛ

Olympe Bhêly-Quenum ɔ é jǐ ɖo azǎn 20 gɔɔ Zǒsun xwe 1928 tɔn mɛ ɖo Glexwé bɔ é nyi wemawlantɔ ɖokpo Benɛɛto tɔn.

Tàngbɛ̀tɔn tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Olympe Bhêly-Quenum visunnu wɛ é nyi nú nɔ̀ tɔn ě nyi yɛhwenɔ ɖaxo vodun tɔn é. É nyi atavi ylɔ ví nu Maximilien Quenum-Possy-Berry.̂ Ě e ɖo kunnuɖewema azɔmɛxwe dokɔtɔn ɔ gudo e ɔ é wa yi yovotomɛ ɖo xwè 1948 tɔn mɛ..

Wema e é wlan lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]