Nyɔwlan-nyɔxa

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nyɔwlan-nyɔxa ɔ ɖo tají. É ɖé ɖo ali gégé jí. É sihu nyi gbè mɛtɔn alo tò ɖévo lɛ sin xixa kpodo wlanwlan kpo lixo.

Étɛ wu wɛ nyɔwlan-nyɔxa ɖo gbè mɛtɔn mɛ ɖo taji[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

A nà bo tun nǔ gbɔ̀n alɔ̀kpa ɗěbu, bonu à ma nyɔ gbè towe xǎ hǔn, à tun nǔ tià. À ná bó ɗo kunnuɗéwema ɗěbu,bonu à má nyɔ gbè towe wlan ǎ ɔ hun, xó kpo ɗò wuwè.