Nyɔ́nuzangbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nyɔ́nuzangbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nyɔ́nuzangbé wɛ nyi azán ɛnɛ gɔ é ɖo sɛ ɔ mɛ é.