Nunyɛn gbɛtɔ ɖɔhun tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nunyɛn gbɛtɔ ɖɔhun tɔn b'ɛ ylɔ ɖɔ Intélligence artificielle ɖo flanségbè mɛ e, nyi alyannu e gbɛtɔ ɖe tɔn b'ɛ nyɔ́nwi bo nɔ wa nu gbɛtɔ ɖɔhun e.

Nu sɔ d'agun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alyannu nɛ  nɔ kplɔ́n nǔ bo nɔ wà nùnywɛzɔ́ . E nɔ mɔ nukúnnú jɛ nu mɛ bo nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ mɛ, ɖi gbɛtɔ́ lɛ ɖɔhun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ tín gbè mɛ, è kan nu byɔ ɛ ɔ,  é nɔ yi gbe nu mɛ,  é nɔ kplɔn nu mɛ,  è́ wɛ nɔ kun mɔto e nɔ yi yeɖesunɔ lɛ. É nyɔ́ tawun à cé? Amɔ̌, é ɖò taji ɖɔ è tuùn ɖɔ intelijɛns atifsyɛl kún nyí gbɛtɔ́ ó, lo ɔ é nɔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e è kplɔ́n ɛ é kpowun.