Nata xwé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nata xwé ɔ, nyi xwé é ɖo taji bɔ gbɛ ɔ bí nɔ ɖu ɖo azǎn ko atɔɔn gɔ ɔ wǒsun lɛ tɔ̀n b'a do flin jijizán Jézu Klistu tɔn.

Xwé ɔ ɖuɖu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nyi xwé ɖé bɔ kristanwun lɛ nɔ du tawun. É nɔ kplé mɛ lɛ bǐ, yɔkpɔvu lɛ, jɔwunjɔja lɛ kpo mɛxo lɛ kpan.Nu yɔkpɔvu lɛ ɔ, nataxwé nyi xwé ɖaxo ɖokpo nu yě bɔ mɛxo lɛ nɔ na akɔ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ̀. Mɛ bi nɔ kplé bɔ jɔẅunjɔja lɛ kpo mɛxo lɛ kpo bɔ nɔ jawa bo nɔ byɔ fifa nu yèɖè lɛ.