Aller au contenu

Nata xwé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nata xwé ɔ, nyi xwé é ɖo taji bɔ gbɛ ɔ bí nɔ ɖu ɖo azǎn ko atɔɔn gɔ ɔ wǒsun lɛ tɔ̀n b'a do flin jijizán Jezu Klisu tɔn.

Xwé ɔ ɖuɖu tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nyi xwé ɖé bɔ kristanwun lɛ nɔ ɖu tawun. É nɔ kplé mɛ lɛ bǐ, yɔkpɔvu lɛ, jɔwunjɔja lɛ kpo mɛxo lɛ kpan.Nu yɔkpɔvu lɛ ɔ, nataxwé nyi xwé ɖaxo ɖokpo , bɔ mɛxo lɛ nɔ na ajɔ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ̀. Mɛ bi nɔ kplé bɔ jɔẅunjɔja lɛ kpo mɛxo lɛ kpo bɔ nɔ jawa bo nɔ byɔ fifa nu yèɖè lɛ.