Nɔ lɛ́ sin xwe

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nɔ lɛ́ sin xwè alɔ Azǎn nɔ lɛ́ɛ tɔn wɛ nyí xwè e è nɔ ɖu dó wlí yɛ̌yi nú lɛ́ɛ ɖò tò gègě mɛ é. Ðò xwè enɛ ɔ mɛ ɔ, vǐ lɛ nɔ na nùnina nɔ yetɔn lɛ, ye nɔ na ɛ flowa. Mɛxomɔ lɛ nɔ ɖu xwe enɛ bo nɔ wlí yɛ̌yi nú nɔ yetɔn lɛ.

Azǎn e è nɔ ɖu azǎn mɛjinɔ lɛ́ɛ tɔn dó é nɔ gbɔn vo ɖò tò vovo lɛ́ɛ mɛ, amɔ̌ mɛ gègě nɔ sɔ́ azǎn énɛ́ ɔ dó bló xwè tɔn ɖò xwejisun ɔ mɛ.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nǔ nukɔntɔn e è ko bló dó wlí yɛ̌yi nú nɔ lɛ é ɔ, è mɔ ɖò Glɛ̌si xóxó ɔ mɛ hwenu e è nɔ bló sinsɛnzɔ́ e è nɔ dó wlí yɛ̌yi nú Rhéa (Cybèle), nɔ vodún lɛ tɔn é é, bɔ è nɔ lɛ́ wlí yɛ̌yi nú Zewu. È nɔ bló sinsɛn enɛ ɖò Azíi kpɛví ɔ bǐ mɛ ɖò Ides de Mars hwenu. Aklunɔzánmɛ sinsɛn tɔn Rɔmu tɔn lɛ nɔ ɖu Matronalia ( ⁇  Matronales  ⁇ ) ɖò 1 Mars, bɔ Cybele nɔ ɖu Hilaria. Nǔwiwa enɛ lɛ́ɛ bǐ wɛ è nɔ bló ɖò sɔxwásun hwenu, hwenu è nɔ ɖó vǐví é[3].

É sixu nyí ɖɔ klisanwun nukɔntɔn lɛ nɔ sɔ́ Nyɔvǐ Mɛxwíwá ɔ dó ylɔ́ sinsɛn nǔmɛsɛn tobutóbú énɛ́ lɛ tɔn, amɔ̌, é nɔ vɛwǔ nú ye ɖɔ ye ni ɖó dó xwè enɛ lɛ jí, ɖó nùkanbyɔ sinsɛn-biblo tɔn e kúnkplá nyɔvǐ mɛxomɔ lɛ é wu.

Ðò xwè kanweko 15gɔ́ ɔ mɛ ɔ, Angletɛ́ɛn lɛ nɔ ɖu Aklunɔzángbe e è nɔ ylɔ ɖɔ "Mothering Sunday" é, jɛ nukɔn ɔ́, è nɔ bló ɖò Azǎnzángbe e è nɔ ylɔ ɖɔ "Lent" é sín nukɔnmɛ, bɔ enɛ gudo ɔ́, è nɔ bló ɖò Azǎnzángbe atɔngɔ́ e è nɔ ylɔ ɖɔ "Lent" é. Ðò 1908, United States d'Amɛlika ɔ bɛ́ azǎn mɛ nɔ lɛ é sín xwè ɖó alɔkpa e è nɔ ɖu gbɔn égbé é jí, bo sɔ́ azǎn mɛ nɔ lɛ tɔn ɖó ayǐ, bo na dó flín mɛ̌si Anna Jarvis sín nɔ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò 1914 ɔ, Grande-Bretagne yí gbè nú xwè ɔ, bɔ ɖò 1923 ɔ, Allemagne yí gbè nú xwè ɔ. To ɖevo lɛ ɖi Bɛljik, Denmark, Finland, Italy, Turkey kpo Australia kpo xwedó.