Maki

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Maki

Maki nyí Judéenu ɖé bɔ è ɖɔ xó tɔn ɖò Mɛsɛ́dó lɛ sín wema mɛ kpo wema e è wlan dó mɛ lɛ é kpo mɛ, bɔ mɛ lɛ́ɛ ɖɔ é nyí kancica ɖé xá ahwanvu Piyɛ́ɛ kpo Pɔlu kpo.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mark ɔ è na ko ji ɖo tokpɔn Romu tɔn Cyrenaica tɔn mɛ, é sixu ko nyí ɖo toxo Cyrene tɔn mɛ, ɖò Libya tɔn égbé tɔn mɛ, xwè atɔn gudo hwenu e è jì Jezu é. Judéenu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Jaan é wɛ, ɖó Mark nyí nyikɔ tɔn alǒ nyikɔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Hlɔmanu lɛ é kpowun, bɔ hwɛndo lɛ́ɛ nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ Jaan-Makúsi e è wlan dó Mɛsɛ́dó lɛ sín azɔ̌ lɛ mɛ é, bɔ è nɔ ylɔ nɔ tɔn ɖɔ Mali e nɔ Jeluzalɛmu é, kpódó Makúsi e è wlan dó Kolosinu lɛ sín wema mɛ é kpán, amɔ̌, nùnywɛtɔ́ égbé tɔn lɛ́ɛ nɔ mɔ ɖɔ è kún ko mɔ nǔ jɛ xó enɛ wú ó.

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́, ɖó wɛnɖagbe wema e è wlan dó sun tɔn mɛ, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ ɖò Akpá Yeye ɔ mɛ é wu, bɔ è lɛ́ ɖɔ xó dó gbɛzán tɔn jí. Wema Wɛn Ɖagbe tɔn e è wlan gbɔn Maki jí é wɛ nyí wema Wɛn Ɖagbe tɔn ɛnɛ lɛ bǐ tɔn e ɖò kútomɛ é, bɔ é cí ɖɔ wema e è wlan dó Matie kpo Luki kpo jí é wɛ nyí wema e è wlan dó é.

Mark wá nyí wuntun to ɔ tɔn tɔn tɔn ɖò Venise hwenu e é gbɔn lagoon ɔ mɛ é, bɔ wɛnsagun ɖé ɖɔ xó e wá nyí xókwin toxo ɔ tɔn é n'i ⁇ Pax Tibi Marce Evangelista Meus. É byɔ́ ɖɔ è ni w'azɔ̌ nú mɛ. Hwi mɛ e nyí azɔ̌gbɛ́ ce ɖo Wɛn Ɖagbe jlájlá mɛ ɔ́, un dó gbe sɛ́ dó we. Fínɛ́ wɛ agbaza towe na nɔ.) É wá yá ɔ́, Venetian-tɔ́tɔ́ we ɖé lɛ wá zé nǔɖókpɔ́ tɔn lɛ wá Alɛsándli, ɖò Ejípu. E nɔ ɖu xwe tɔn ɖo 25ɔ́ Avrílu.