Aller au contenu

Mɔ̌yò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɔ̌yò

Nyikɔ ɖévo: Mɔ̌yòn
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛ
Zozo alo fifa: Zozo tɔn
Ɖadonu: Hwevi hihi, Amɔ ...
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Wɔ̌, Ɛba,Gui Telibɔ ...

Mɔ̌yò ɔ, nǔsúnnǔ ɖe wɛ bɔ̀ e nɔ bló ɖò Benɛɛto mɛ. E nɔ̀ yawǔ ɖù ɖò tofɔ̀ligbé tò ɔ tɔ̀n. Nǔ è mà yì adòjí ǎ lɛ wɛ e nɔ xòkplé dó bló ná: timáti kwínnɔ,gbɔtàkin, ayòmásà, amì kpɛɖé. Ɖàdónú tɔn taji ɔ wɛ nyí takín ɔ ɖó e wɛ nɔ ɖe tɔ́n tɔ̀n tɔ́n ɖò ɖɛ̌ ta.