Lolo Andoche

Bɛ̌ sín Wikipedya

Lolo Andoche

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔ -

Charlemagne Andoche Amusu, ěe nɔ ylɔ ɖɔ Lolo Andoche e ɔ, taglomɛkpɔn do ɖe nu tɔn ɖo nutitɔ linu tɔ Benɛɛto tɔn wɛ. Awudido tɛnmɛ tɛnmɛ dowatɔ wɛ n'ǐi bo jɛ nyi bo nyí «Lolo Andoche». Avɔ nukunmɛ ɖokpo ɔ kpodo kanvɔ kpan wɛ bi zinzan ɖ'alɔ tɔn nu[1].

E wɛ do kplekple gbɛta taglomɛ kpɔn do ɖe nu tɔn ɖo awititɔ linu wa bo ka ko nyi gan ɖenu kpɔn. E yi nuwiwa tɛnmɛ tɛnmɛ avɔ sɔ d'ajo tɔn mɛ ɖo Benɛ kpodo to e sɛkpɔ Benɛ lɛ kpan mɛ.

Gbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Lexwele 1989 tɔn ɔ, hwenu eAnnée blanche xo wa e wɛ e mɛlɛn nutitɔxɔsa'li. Ali nɛ ɔ ko nyinu bo nɔ jlo e ɖ'ayi. Xwe atɔn wɛ e kplɔn na[2].

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://web.archive.org/web/20230611094641/https://ces.bj/article/54/le-createur-marque-lolo-andoche-cabinet-tabe-gbian/
  2. https://web.archive.org/web/20230330213346/https://www.loloandoche.fr/%C3%A0-propos-1