Logozo

Bɛ̌ sín Wikipedya
Logozo

Logozo ɔ kanlin ɖe wɛ bo ɖo akpán bo nɔ yi gbɔn kɔmɛ. E Alɔkpa gege wɛ ɖe. Ageji tɔn ɖe bɔ tomɛ tɔn lɛ lɔ mɔ ɖe.

Nuɖuɖu yetɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ye sixu nɔ ɖu lan alǒ atinsinsɛn lɛ ɖò alɔkpa e é nyí é mɛ.

Lee ye nɔ ji gbɔn e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Logozo lɛ́ɛ nɔ́ ɖó azin sun wǒ alǒ sun wěwe lɛ bi. Kpɛvilɛ nɔ sù tlolo, bɔ enɛ gudo ɔ, susu yetɔn nɔ ɖo te.

Logozo sin azin e ko ɖo flefle wɛ e

Gbɛtɔ kpo logozo kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Logozo ɖo ali gege nu nu gbɛ tɔ lɛ, ɖo taji ɔ nuɖuɖu lixo. Ye nɔ ɖu azin tɔn kpo lan tɔn kpo.