Liyasùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Liyasùn ɔ wɛ nyí sùn tɛnwé gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é.

Tínmɛ̀ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Liyasùn ɔ tínmɛ̀ tɔ̀n wɛ̀ nyí sùn é mɛ é nɔ yá li ɖé é.

Xìxà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]