Aller au contenu

Kpokún

Bɛ̌ sín Wikipedya
Kpokún

Kpokún‚ b'ɛ ylɔ ɖɔ "Maquereau" ɖo flanségbé mɛ ɔ‚ nyi hwevì xùmɛ tɔn dé.

Jlɛ jlɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwévi kpokún lɛ nɔn zɔn sukpɔ ɖo xù nunkùn mɛ. Dɔyitɔ xujitɔn lɛ nɔ wa oun mɔ wli ɖo xù yovotomɛ tɔn lɛ mɛ xwé bi nu. Nɛngbé tɔn nɔ ci amamŭ kpodó fɛ́sínɔ̀ kpo bɔ xoto tɔn nɔ cì wiwi yè ɖé.

É ɖo aglankǎ kpɛvi atɔ̀n kabi ayisin kpo do ɖaxŏ wé kpǎn.Yé nɔn mɔn xwévĭ énɛn ɖo xwébì nǔ ɖo fi gégé bɔ mɛn lɛ nɔn lɛvɔ ya u xɔ.