Aller au contenu

Jérôme Nouhouaï

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kpɔnd'ewu bo blo:Wemanwlantɔ

Jérôme Nouhouaï, ɔ é jii ɖo 1973 ɖo Agbomɛ ɖo Benɛto mɛ . É nɔ wlan wema.

Nuwlanwlan tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo 2010 ɔ, é wlan Le piment des plus beaux jours (Atakin ayihunhɔn ɖagbe ɖagbe lɛ tɔn). Bo lɛ wlan La mort du lendemain (Sɔyi e na hɔn é sin ku).