Aller au contenu

Nǔnywɛ gbɛtɔ ɖɔhun tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Intelijɛns atifisyɛl)

Nǔnywɛ gbɛtɔ ɖɔhun tɔn b'ɛ ylɔ ɖɔ Intélligence artificielle ɖo flanségbè mɛ e, nyí alyannu e gbɛtɔ ɖé tɔ́n b'ɛ nyɔ́nwi bo nɔ wanǔ gbɛtɔ ɖɔhun e.

Nu sɔ d'agun

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alyannu nɛ  nɔ kplɔ́nnǔ bo nɔ wà nùnywɛzɔ́ . E nɔ mɔnukúnnú jɛ nu mɛ bo nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ mɛ, ɖi gbɛtɔ́ lɛ ɖɔhun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ tín gbè mɛ, è kannǔ byɔ ɛ ɔ,  é nɔ yi gbe nu mɛ,  é nɔ kplɔnnǔ mɛ,  è́ wɛ nɔ kun mɔto e nɔ yi yeɖesunɔ lɛ. É nyɔ́ tawun à cé? Amɔ̌, é ɖò taji ɖɔ è tuùn ɖɔ intelijɛns atifsyɛl kún nyí gbɛtɔ́ ó, lo ɔ é nɔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e è kplɔ́n ɛ é kpowun.