Hwesivɔzɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Zànsúkpɛ́ asì

Hwesivɔzɔn ɔ̀, azɔn nyànyà tàjí ɖokpo wɛ nyi ɖo tò mitɔn bɔ mǐ nɔ dovɛna. Zǎnsukpɛ asi e nɔ ylɔ ɖɔ anɔfɛli e wɛ nɔ do mɛ. Ɖo xwè ɖokpo mɛ ɔ énɔ hu gbɛtɔ gègé sín gbɛ ɔ mɛ ɖo tají ɔ, ɖo Aflika.