Aller au contenu

Gbeta gbɛ ɔ bi tɔn ee ɖɔ xó dó acɛ e gbɛtɔ ɖó kpodo sisi e ɖo na ɖó n'i lɛ kpo wu e

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gbeta gbɛ ɔ bi tɔn ee ɖɔ xó dó acɛ e gbɛtɔ ɖó kpodo sisi e ɖo na ɖó n'i lɛ kpo wu e, b'ɛ ylɔ ɖɔ Déclaration universelle des droits de l'homme ɖo ylanségbè mɛ e, gbeta ee gbɛ ɔ bǐ sɔ, bo ɖɔxo ɖo acɛ e gbɛtɔ ɖó kpodo sisi e ɖo na ɖó n'i lɛ kpo wu. Azǎn 10 gɔ woosùn xwè 1948 tɔn mɛ, kpléklpé to é ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ tɔn, d'alɔ wéma mɛ bo sɔ gbeta nɛ ɔ ɖo té [1].

Gbetakɛn tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbetakɛn gbán (30) wɛ ɖo gbeta gbɛ ɔ bi tɔn ee ɖɔ xó dó acɛ e gbɛtɔ ɖó kpodo sisi e ɖo na ɖó n'i lɛ kpo wu e mɛ. Gbetakɛn nɛ lɛ ɖɔ xo ɖo acɛ, susu kpo sisi e gbɛtɔ ɖo e wu.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. Gbeta gbɛ ɔ bi tɔn ee ɖɔ xó dó acɛ e gbɛtɔ ɖó kpodo sisi e ɖo na ɖó n'i lɛ kpo wu ɖo fongbé mɛ