Gangnihessou

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gannyixɛsu

Axɔsu Agbomɛ tɔn
Axɔsu ɖuɖu tɔn: 1600 - 1620

Gannyixɛsu, b'ɛ jijɔ́n axɔsu zinkpo jí sin xwè 1600 tɔn mɛ wa yi xwè 1620 tɔn mɛ é, nyi axɔsuɖuto e wa nyi Danxomɛ e tɔna do wa tɔ.

Gannyixɛsu (Ganyé Xɛsu) wɛ nyi axɔsu Agbomɛ tɔn nukɔntɔn ɔ. E ɖu axɔsu nu xwè ko (20) ɖo Danxomɛ Gedevi to ɔ nu.

Hwènuxo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hwenuxo ɔ ɖéxlɛ ɖɔ̀ e kun nyí Axɔsu yikpe o. Ɖó e na ɖɔ ɔ, Mɛnugan ɖe kpoun wɛ e nyi ɖo axɔsuɖuto ɔ nu bo ka nyi mɛ bɔ weɖexamɛ tɔn nɔ nyɔ nɔvi tɔn vu Dakodonú(ée mɛbǐ mɔ do mɔ axɔsu gbɛ hwenu mɛɖaxo tɔn tɔn e) ɔ nukun mɛ.

Gǎnwuntun tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xɛvi kpodo hǔn kpo Gadanu wɛ nyi gǎnwuntun tɔn lɛ.