Gɛngbe

Bɛ̌ sín Wikipedya
  Gɛngbe

Gɛn ɔ e nɔ lɛ yɔlɔ ɛ ɖɔ Gɛngbě alo mina bo ɖo gbe e mǐ nɔ do lɛ tɔn mɛ bo ɖo kplekple mɛ gbe e nɔ yɔlɔ ɖɔ nigero-congolaises lɛ e mɛ. E nɔ do gbe nɛ ɔ ɖo Afɔgokɔ Togo tɔn sin Hwetɔnwaji, bo nɔ do ɖo Mɔnɔ sin Tokpɔn ɔ mɛ ɖo Benɛɛto. Gbe e ye nɔ do ɖo toxo hunnukun Lomɛ tɔn e nɛ. E na xa mɛ e nɔ e na xa ye do gbɛtɔ 325,000.

Wekuin tɔn lɛ wukun sin kplekple mɛ

  • gbe nigéro-congolaises
  • gbe atlantico-congolaises
  • gbe voltaïco-congolaises
  • gbe voltaïco-nigériennes
  • gbe mɛ
  • Gɛn