Fɔnlin

Bɛ̌ sín Wikipedya

Fɔnlin ɔ́, vɔɔ do nu nǔ wɛ, b'ɛ nyi nuɖagbé ɖé ǎ. Gandido wɛ nɔ sɔ́ mɛ sù. Nú a nyí fɔnlinnɔ ɔ, mɛ lɛ na gbɛ wăn nú wè bɔ a na nɔ flú ɖò ye tɛntin.