Aller au contenu

Fɔnlin

Bɛ̌ sín Wikipedya

Fɔnlin ɔ́, vɔɔ do nu nǔ wɛ, b'ɛ nyi nuɖagbé ɖé ǎ. Gandido wɛ nɔ sɔ́ mɛ sù. Nú a nyí fɔnlinnɔ ɔ, mɛ lɛ na gbɛ wăn nú wè bɔ a na nɔ flú ɖò ye tɛntin.

Fɔnlin sin nukunmɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Vɛdonunu, Awakanmɛku mɛ, E jɛ sɔ ɔ na blo ɖiɖɔ, Akpakpa ɖo azɔ wu vɔ da ɖo mɛwu.

Nɛ e ka sixu liza xa fɔnlin gbɔn?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É sixu vɛwǔ nú we ɖɔ a ni ɖu ɖò fɔnlin jí, amɔ̌, wlɛnwín ɖé lɛ tíìn bɔ a sixu dó liza xɛ na:

1. Sɔ nǔ e a jlo na wà lɛ́ɛ ɖó sin kɛ́n:

Sɔ nǔ e a na wà lɛ́ɛ sín kɛn ɖó vo, bɔ nǔ e a na wà lɛ́ɛ na sɔgbe xá nǔ e a lin é. E na na wɛ akpàkpà e a na bó bo na blo na e.

2. Ðɔ nǔ e a nɔ bló ayihɔngbe ayihɔngbe é: Ðɔ nǔ e a nɔ bló ayihɔngbe ayihɔngbe é, bo nɔ xwedó. Nú a ko bló tuto ɖé ɔ, é na bɔkǔn nú we bɔ a kún ná jɛ fɔnlin mɛ a .

3. Kpɔ́n nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖi fɔn lɛ é sí: Ðɔ nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖi fɔn é. Hweɖelɛnu ɔ, tagba ɖé lɛ sixu dɔn mɛ bɔ é nɔ ɖi fɔnfɔn, é nɔ mɔ tagba ɖevo lɛ, alǒ é nɔ vɛwǔ nú mɛ bɔ é nɔ mɔ tagba ɖevo lɛ. Enyi a mɔ nǔ e nɔ zɔ́n bɔ nǔ nɔ cí mɔ̌ é ɔ, a hɛn ɔ a na wà nǔ.

4. Ðɔ azɔ̌ lɛ dó akpáxwé kpɛví kpɛví ɖé lɛ mɛ: Azɔ̌ lɛ nɔ cí azɔ̌ baɖabaɖa ɖé ɖɔhun nú mɛ, é ka nyí mɔ̌ ǎ. Nɔ kplɔnkplɔn mɛtɔn lɛ dó nǔ kpinkpɛn lɛ jí. É na d'alɔ we bɔ a na jɛ nukɔn.

5. Ðɔ nǔ e na zɔ́n bɔ nǔ na yì ganji é: Kpɔ́n nǔ e na zɔ́n bɔ nǔ na yì ganjí é, bo zán dó dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ. É sixu nyí ajɔ e è nɔ na mɛ ɖó azɔ̌ e é wa é wú é, alǒ ee xɔ́ntɔn alǒ mɛvívɛ́mɛ ɖé nɔ na mɛ é.

6. Liza xa nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé lɛ é : Kpɔ́n nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé lɛ é bo lizai xá ye. É sixu byɔ ɖɔ a na dó ganxixo alokan towe lɛ, alǒ sɛ́n xá mɛ ɖevo lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí, abǐ a na bló bɔ tɛn e mɛ è nɔ w'azɔ̌ ɖè ɔ na cí fí ɖé.

7. Nɔ kplɔ́n hwiɖée: Ðɛhan mɛɖéejiɖuɖe nyí nǔ taji e na d'alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá glegbenu é. Mi ɖó sɛ́n lɛ bo ɖó dogbó lɛ, bo nɔ xwedó hwenu e é tlɛ vɛwǔ é.

8. Nɔ yí wǎn nú azɔ̌ towe: Nú azɔ̌ ɖé nɔ víví nú we, bo nɔ víví nú we ɔ, é na zɔ́n bɔ a na nɔ wa azɔ̌ ɔ kpo awǎjijɛ kpo. Kpɔ́n lee a sixu bló gbɔn bɔ azɔ̌ towe na nyɔ́ nú we, bɔ a na ɖu vivǐ tɔn é.

9. Nɔ ɖo ɖiɖe ɖi wɛ hwɛhwɛ: Kplɔnkplɔn agbaza tɔn sixu d'alɔ we bɔ a na ɖó hlɔnhlɔn, bɔ a na ma ɖi fɔnlín ó. Kpɔ́n nǔ e nɔ zɔ́n bɔ a nɔ yí wǎn é, bo sɔ́ dó ɖó gbɛzán towe mɛ.

10. Nɔ kpá dó mɛ e nɔ ɖó linlin ɖagbe lɛ é: Nǔ ɖagbe lɛ kpo linlin ɖagbe lɛ kpo nɔ hɛn daka. Hɛn hwiɖée dó mɛ e nɔ ɖó linlin ɖagbe lɛ bo nɔ wà nǔ ɖagbe lɛ é wu, ɖó ye na d'alɔ we bɔ a na nɔ ali ɖagbe ɔ jí.

Ðǒ ayi ji ɖɔ è ɖó na ɖó suúlu, bo na dó gǎn bo na kpéwú bo ɖí xwi xá gǎndídó ɔ. Nɔ sɔ́ hwiɖée dó mɔ nǔjɔnǔ tɔn, amɔ̌ ma lɔn nú glegbenu na hɛn nǔ e a lin lɛ é gblé ó.