Don Métok

Bɛ̌ sín Wikipedya

Don Métok

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔ - Hankpatɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 31 Liyasun xwè 1974
Fǐ é ji ɖé é : Alada

Don Métok ɔ, hansinɔ, hankpatɔ Benɛɛtò tɔn wɛ. Nyikɔ tɔn ɖesu ɔ nyi Sourou Ignace Mètokin b'ɛ ji i ɖo Alada ɖo tokpɔn Xulɛnu tɔn mɛ ɖo azan gban nukun ɖokpo (31) gɔɔ lyasun xwe 1974 tɔn mɛ ɖo Benɛɛto mɛ.

Gbɛ̀ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mɛɖaxo Don Métok ɔ Savalu ví jìjì wɛ̀, b'ɛ jì ì ɖò azan 31ɔ liyasùn xwè 1974 ɖ'Alada. Ee e yì azɔmɛ dokɔ tɔn gudo ɔ, e wa yì bɛ́ linsinmɛ ɖò Gběgamɛ bó ɖó kunnuɖewema BAC tɔn. Don Métok wa ɖo kunnuɖema BTS tɔn ɖò Informatique industrielle kpó maintenance kpó linu ɖo kplɔnyijǐ alavɔtɛn Institut Superieur de Technologie tɔn bó wà nukwitikwitizɔ.

E wa bɛ́ hanjiji ɖò 1993 gbɔn agbahwlɛ́nhwlɛ́n éè e nɔ yɔlɔ ɖɔ Vedette en herbe e gblamɛ bɔ ORTB xwé ɔ nɔ blo ɖ'ayi e gblàmɛ. E yí ajɔ atɔngɔ ɔ bo lɛ yí ajɔ nukɔntɔ̀n xwè e bɔdewu ɔ[1]. Bɛ́sín xwè 1998 tɔn ɔ mɛ ɔ, e w'azɔ ɖò xojlazɔwatɛn La Gazette du Golfe tɔn. E wlán hàn elɔ Peace And Love ɖo xwè 2001 tɔn mɛ dó Benɛɛto ɔ kanta. Ɖò xwè 2002 tɔn mɛ ɔ, e ɖè hàn ɖetɔn b'ɛ huzu hàn nukunɖeji bɔ̌lù xògbɛ́tà Ecureuils lɛ tɔn[2].[3]

Hàn tɔ̀n lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Mɛɖaxo Métok kpá lobo jìhan tɛnmɛtɛnmɛ. É na xá:

  • Justice est corrompue ɖo xwè 1996 tɔn mɛ
  • Allez les Ecureuils, ɖo xwè 2004 tɔn mɛ
  • La Vie, ɖo xwè 2007
  • Hongan, ɖo xwè 2013 tɔn mɛ
  • E lɛ wa blo allez les ecureuils ɔ ɖó ɖò 2023 hwenu è e ɖyɔ nyikɔ nú exureuils lɛ ɖɔ̀ Guépard é.

Toxoɖuɖɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Don Mètok wɔ ganbɔdoganwu toxoɖɔgbɛ Parti du Pouvoir au Peuple (PPP) bo ɖo toxoɖɔgbɛta FCBE tɔn mɛ.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.musicinafrica.net/node/10734
  2. http://levenementprecis.com/2013/10/09/entretien-ignace-don-metok-parle-de-son-album-hongan/
  3. http://news.acotonou.com/h/11851.html