Dominique Zinkpè

Bɛ̌ sín Wikipedya

Dominique Zinkpè

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Yɛɖedonujitɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 1969


Dominique Zinkpè taglomɛ kpɔn do ɖe nu tɔn tɔ wɛ bɔ é jii ɖo 1969 b'ɛ nɔ Benɛɛto. É nɔ ɖe yɛ do nuji kpodo sɛn kpo, bo nɔ sɔ atin do blo nu tɛnmɛ tɛnmɛ na. E nɔ hweɖelɛ nu ɖɔ «Basquiat africain». É nɔ ɖe nubloblo tɔn lɛ sin walɔ Benɛɛ tɔn lɛ mɛ ɖo taji ɔ vodun nu wiwa lɛ kpodo ayi e ji mǐ ɖée ɖo Aflika gbeji e kpan.

Gbɛ zinzan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nu taji é blo lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • 2018 : Avɔɖesinukunmɛ nu ayikungban kplekple mɛ atɔɔn lɛ ɛnɛ gɔɔ (Les démasqués des cinq continents)
  • 2014 : Avɔɖesinukunmɛ nu ayikungban kplekple mɛ atɔɔn lɛ atɔn gɔɔ (Les démasqués des cinq continents)
  • ? : Avɔɖesinukunmɛ nu ayikungban kplekple mɛ atɔɔn lɛ we gɔɔ (Les démasqués des cinq continents)
  • ? : Avɔɖesinukunmɛ nu ayikungban kplekple mɛ atɔɔn lɛ nukɔntɔn ɔ (Les démasqués des cinq continents)

Nyi e eɖée[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • 2002 : Ajɔ UEMOA[1];

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://biennaledakar.org/2002/presse/artistesrecompenses.htm