Degɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Degɔn ɔ, xumɛhwevi wɛ bɔ nyikɔ kpǎa nyi crustacés. Degɔn hunmɛ e ɖe lɛ e sukpɔ bo hwe xwɛ a bo ɖ'axiji, bɔ e nɔ yɔlɔ ɖɔ degɔn. E sɔ ɖo gbɛ ɔ mɛ bi ɔ degɔn sisa yiji tawun ɖo lexwele 2000 tɔn. Degɔn e gbɛtɔ nyi bo na sa d'axiji e sukpɔ hu ě gbɛtɔ ma nyi ǎ e.