David Woodard

Bɛ̌ sín Wikipedya

David Woodard

Woodard ɖò 2020
Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Nuwlántɔ, hansinɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 6 lidosùn 1964
Fǐ é ji ɖé é : Santa Barbara, Californie
États-Unis

David James Woodard, è jì ì ɖò azǎn 6 gɔ́ lidosùn xwè 1964, Santa Barbara, Californie, ɔ' amélikinu nuwlántɔ kpo hansinɔ wɛ.[1][2][3][4]

Nǔkplɔnkplɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

David Woodard sù ɖò Santa Barbara, Californie, é wɛ nyí vǐ wegɔ́ e nɔ tɔn nyí Kannada Mennonite, e ɖò Kleine Gemeinde ɔ mɛ é, bɔ tɔ́ tɔn nyí Ameríkan Baptist é. Woodard kplɔ́n nǔ ɖò mɛɖesunɔ tɔn lɛ mɛ, bo lɛ́ kplɔ́n nǔ ɖò The New School for Social Research, ɖò New York.[5][6]

Xà wema ɖevo lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. Carpenter, S., "In Concert at a Killer's Death", Los Angeles Times, 9 nùxwasùn 2001.
  2. Allen, M., "Décor by Timothy Leary", The New York Times, 20 alunsùn 2005.
  3. Vloed, K. van der, "David Woodard", Requiem Survey, 5 zofínkplɔ́sùn 2006.
  4. Epstein, J., "Rebuilding a Home in the Jungle", San Francisco Chronicle, 5 xwejísun 2005.
  5. Woodard, "Musica lætitiæ comes medicina dolorum", Der Freund, nr. 7, xwejísun 2006, wexwɛ 34–41.
  6. Wall, J. M., "Lessons in Loss", The Christian Century, 4–10 liyasùn 2001, wexwɛ 37.