Bukinatò

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Bukinato)

Bukinatò

Toxo nukundéjí tɔn: Ouagadougou
Ga ɖiɖi tɔn: 274 200 km²
Tovi: 20 835 401
Togán tɔn: Ibrahim Traoré

Bukinatò b'ɛ ylɔ ɖɔ Burkina-Faso ɖo yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖò hwéyixɔwají Aflika tɔn. Xóxóhwenu ɔ, Haute-Volta wɛ e ylɔ tò ɔ ɖɔ.

Tàn tɔ̀n kléwun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azán atɔɔn gɔ (5) avivɔsùn xwè 1960 tɔn mɛ wɛ Bukinatò ɔ jɛ éɖésunɔ si ɖé. Bó gòsín yovo flansé lɛ sin kànnu. Tovì líví ko jɛjí wɛ ɖò to ɔ mɛ b'ɛ nɔ ylɔ́ yě ɖɔ Burkinabais. Mɛɖaxo Ibrahim Traoré wɛ kpacɛ do tò ɔ nu.

Tò é lɛlɛ do é lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛɛtò, Malitò kpodo Nijɛtò kpo ɖo totaligbé tɔn, Benɛɛtò kpodo Togotò, Ganatò kpodo kodivwatò kpo ɖò fɔligbé tɔn.

Gbè ee nɔ do ɖo Bukinatomɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Flanségbè, Moore, Dioula kpodo Peul kpo wɛ nyi gbè ee nɔ do to tájí ɖo Bukinatomɛ lɛ e.