Bio Guéra

Bɛ̌ sín Wikipedya

Bio Guéra

Ɖiɖé Bio Guéra tɔn ɖo Parakou
Axɔsu Benɛɛ tɔn
Xwè é mɛ é kú é: 17 woosùn 1916
Fǐ ee kú ɖé é: Baoura
Tɔ tɔn: Sabi Yerima

Bio Guéra ɔ axɔvi Wasangari Akɔkplekple totaligbe Benɛɛto ɔ tɔn wɛ n'î.

Tan[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ahwafuntɔ ɖaxo ɖe wɛ, bo ka gosin Axɔvi-kunkan Mako-Gbǎasi N'Gerǎa tɔn mɛ. B'ɛ jǐ i ɖo lexwele 1856 ɖo Gbǎasi toxo Kalalé tɔn mɛ. E ku ɖo azan 17ɔ Wǒosun lexwele 1916 tɔn ɖo Bawura toxo Bɛunbɛrɛkɛ tɔn mɛ. Tɔ tɔn nɔ nyi Sabi Yerima bo nyi Akɔta Wasangarinu lɛ tɔn bɔ Nɔ tɔn ka nyi akɔta Ganɖonu lɛ tɔn.

E fun ahwan gege na do su ali do Yovo flanse ny'ahwan wa to bo yi to ɖo tovi lɛ si tawun.

Ɖiɖe tɔn bɛ ɖo sɔji ɖo toxo Paraku tɔn mɛ. Nyikɔ tɔn ɖesu ɔ wɛ nyi Gbǎsi N'Gerǎa.

Nunywɛtɔ Bénɛ to ɔ tɔn gege wlan nu do ji tɔn. Yeɖěe wɛ nyi : Leon Biɔ Bigu, Sévérin Akando, Jibril Deburu, Mathurin C. Hunnyikpo ɖo kpɔ xa Samuel Decalo.

Mɛɖaxo Gaston Yamaro blo yɛwunkɔnnyidowu Cɛju tɛnwe nukunxwixwe tɛnwe tɔn do ji tɔn ɖo xwe-kpe-xwe-nu 100ɔ ku tɔn tɔn bo sɔ do kanji ɖo azan 21ɔ ayidosun 2016 tɔn.

Azan 18ɔ Wǒosun 2016ɔ tɔn wɛ e ɖu fi gosin bo yi Mawu mɛ tɔn 100ɔ.

Xojlawema La Nation, e tɔn ɖo azan 30ɔ nuxwasun 2018 tɔn ɔ kɛnu do lee e na sɔyɛd'ajo ɖo watomɛbanyɔnwi linu e wu

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]