Aller au contenu

Besé

Bɛ̌ sín Wikipedya
Besé

Besé alǒ Aglǒbese abi Agǒbesé ɔ,nyí kànlìn xúɖò lànmɛ nánɔ,bó nyí tɔmɛ kànlìn.E nɔ mɔ besé ɖò fíbǐ ɖò gbɛ ɔ mɛ ɖo fi e fifa ɖe lɛ e.È nɔ mɔ ɖò yovogbejí bo nɔ lɛ mɔ ɖò mɛwigbéjí.E nyí kànlìn bo nɔ ɖizɔ̀nlìn ɖ'afɔ tɔn we lɛ jí lobo kanɔ lɛ lɔ́n.Agǒ besé tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖe: agobesé amamu,agǒbesé gběmɛ tɔ̀n. Agǒbesé e tíìn e bǐ ná yì 3800 mɔ̌.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gbɛ wiwá tɔ̀n kpó le e nɔ sù gbɔn e kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nǔ e è nɔ sɔ́ dó wà é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖe lɛ ɖe bɔ e nɔ nyì bó nɔ ɖu, ɖevo lɛ lɛ ɖe bɔ e nɔ dó bà dò nú nǔ nǎ ɖo lànmɛ ná nɔ gànjí línu è kà nɔ lɛ sɔ́ bló nǔ ɖevo lɛ ná.

Ɖudu tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agǒ besé lɛ bǐ wɛ e nɔ ɖu ǎ, ɖe lɛ tɛ ɖe bɔ, e ɖu ɔ, è nɔ kú. Ɖevo lɛ ɖe bɔ kún yetɔ́n ɖò súsú dó wɛ, e nɛ ɔ wú wɛ enɔ cyɔ́n alɔ yě jǐ bó nɔ wlí bonú yě.

Zìnzǎn dó ba do nú nǔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ zán ɖo nǔkplɔ́nmɛ ɖe lɛ hwenu dó túùn lěe wǔjɔ nu lɛ sixú w'azɔ̌ lɛ sixu w'azɔ̌ ɖo lanmɛ nánɔ gánji linu.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]